Rys historyczny.

Nazwa miejscowości Barwino (Barvin) pochodzi prawdopodobnie od nazwy Barwa, Barwierz lub Barwoldus. Pierwsze zapisy o Barwinie plasują się na 1518r – nazwa Barwin. Do wczesnych lat siedemdziesiątych XX wieku w centrum Barwina stał dworek poniemiecki – pałac. palac1Jego stan techniczny był zły. Został rozebrany. Część zabudowań wchodziła w skład posiadłości właściciela majątku w Barcinie. W centrum wsi znajduje się przystanek autobusowy. Wokół terenu pałacu w Barwinie znajduje się szereg budynków architektury inwentarskiej. Prawdopodobnie należały one do właściciela dworu. Obecnie stan techniczny większości obiektów inwentarskich jest zły – popadają w ruinę – nie znalazły nowych właścicieli. Tylko jhonorkaeden poinwentarski obiekt poddany został rewitalizacji i stanowi dzisiaj miejsce zabaw dla dzieci i dorosłych. Jest to budynek, który dzisiaj stanowi Świetlicę w Barwinie. Rewitalizację obiektu zawdzięczamy Pani Honoracie Stępień – Sołtys przez poprzednie 3 kadencje.

Wokół wsi są pola uprawne i nieużytki rolne. Obiekty architektury inwentarskiej – w Barwinie znajdują się w ewidencji zabytków Słupskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Uwarunkowania przestrzenne.

Wieś Barwino położona jest na wzniesieniu, w otoczeniu pól i łąk od stron południowej, północno-zachodniej i południowo-wschodniej oraz w otulinie lasu od strony północnej i południowo-zachodniej. W pobliżu znajduje się kilka cieków wodnych – min. rzeczka – Bystrzenica, kilka stawów śródpolnych oraz w odległości kilku kilometrów jeziora Obłęże, Korzybie, Kryształ, Łętowo oraz rzeka Wieprza. Ciekawe położenie sprawia, że Barwino jest malowniczą miejscowością. Gleby wokoło miejscowości to użytki rolne lub zielone IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Niewielki poziom próchnicy w glebie, utwory piaszczyste, rzadziej piaszczysto-gliniaste, zwłaszcza od strony południowej wynikają z położenia Barwina (wzniesienie). Erozja powietrzno-wodna, przekształcenia gospodarstw rolnych lub ich likwidacja spowodowała, iż część obszarów pól i łąk jest nieuprawiana i leży ugorem. Nie mniej środowisko naturalne Barwina jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym – czyste powietrze, duże pokłady wód podziemnych, niezniszczone lasy, duże zasoby runa leśnego.
Do zagrożeń środowiska dla terenów Barwina możemy zaliczyć:

  • ścieki bytowo-gospodarcze
  • lokalizacja inwestycji degradujących krajobraz (elektrownie wiatrowe, linie elektroenergetyczne, duże kubaturowo nowoczesne obiekty-np. stacja benzynowa).