.…Wieś Bar­wino, poło­żona przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 209 – łączą­cej drogę kra­jową nr 6 (Szczecin-Gdańsk) w miej­sco­wo­ści Warsz­kowo (koło Sławna), z drogą kra­jową nr 21 (Słupsk – Bytów — Miastko). Bar­wino (z nie­miec­kiego Barvin) jest to wieś sołecka poło­żona w woje­wódz­twie pomor­skim – gmi­nie Kępice. Miej­sco­wość poło­żona jest w otu­li­nie lasów oraz użyt­ków rol­nych. Wieś sku­pia 65 siedlisk-gospodarstw, w któ­rych zamiesz­kują 174 osoby. Jest ona prze­pięk­nie poło­żona – na wierz­chołku wznie­sie­nia (ponad 120m n.p.m), z któ­rego roz­po­ście­rają się malow­ni­cze widoki, kra­jo­brazy. Wieś znaj­duje się w gra­ni­cach gminy Kępice

.…Poło­żona jest nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Korzy­bie — 2 km i Bar­cino — 3km. Cha­rak­te­ry­styczną cechą zabu­dowy miej­sco­wo­ści jest dość duża ilość przed­wo­jen­nych budyn­ków. Spu­ści­zna ponie­miec­kiej archi­tek­tury (budynki miesz­kalne i inwen­tar­skie) brak w Bar­wi­nie PGR’u oraz nie­dawno zre­wi­ta­li­zo­wany obiekt byłych budyn­ków inwen­tar­sko — miesz­kal­nych, nadaje siel­skiego cha­rak­teru miejscowości.

O Bar­wi­nie w Wikipedii :-)

 

.… miesz­kańcy Bar­wina mawiają… „kto w Bar­wi­nie się osiedli-nie chce nigdzie indziej miesz­kać, ani stąd wyjeżdżać”…. 


 

..…znal­złem Ci ja miej­sce na tej Ziemi — tej Pol­skiej, Pomor­skiej, Naszej

…Bar­wino — miej­sce magiczne, ciche, mil­czące, szem­rzące przy­rodą, krzy­kiem roz­dzie­rane, cza­sami nie­po­ukła­dane lecz cudne, pach­nące latem, wio­sna i zimą.…

…jesie­nią zaś pełną bla­sku i zapa­chu pól i łąk, naszego lasu — grzy­bów ogrom, czas robie­nia zapasów.…

RT